Ontwikkeling WNT sinds 2013

Doel van de Wet normering topinkomens (WNT) 
Het doel van de WNT is het tegengaan van bovenmatige beloningen bij instellingen in de (semi-) publieke sector. De beloning en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak worden genormeerd en openbaar gemaakt.
Voor niet-topfunctionarissen in loondienst geldt uitsluitend een publicatieplicht bij een bezoldiging hoger dan het algemene bezoldigingsmaximum van € 201.000 op jaarbasis (2020).De bezoldiging van deze functionarissen is niet genormeerd.
De maximering is dus van toepassing op de topfunctionarissen van de WNT-instellingen.

De ontwikkeling van de bezoldigingsnormen sinds 2013
In 2013 waren de gevolgen van het bezoldigingsmaximum nog beperkt tot een kleine groep topfunctionarissen bij de grotere instellingen met een bezoldiging boven € 229.000, maar dat beeld is sindsdien drastisch gewijzigd.
In de onderwijssector werden vanaf 2013 plafonds per sector toegepast vanaf € 165.000 voor het primair onderwijs. 
Zorgverzekeraars mochten een hogere norm boven € 229.000 toepassen.

2014
In 2014 zijn in de zorg- en woningcorporatiesector klassenindelingen ingevoerd met aanzienlijk lagere maxima voor kleinere organisaties (vanaf circa € 85.000). 
2015
Op 1 januari 2015 is het algemene bezoldigingsmaximum verder verlaagd naar € 178.000 (WNT 2). Het overgangsrecht is uitgebreid om de effecten van opeenvolgende verlagingen te temporiseren. In enkele sectoren is deze verlaging pas in 2016 doorgevoerd. 

2016
De klassenindeling in de zorgsector is in 2016 ingrijpend veranderd. Er zijn nu nog 5 klassen, vanaf € 98.000 voor de laagste klasse. Vanaf 2016 kent ook de onderwijssector een klassenindeling die onder andere rekening houdt met de omvang van de organisatie en het type onderwijs. Er zijn 7 klassen, vanaf € 106.000.
Voor de zorgverzekeraars met een hogere norm dan het algemene bezoldigingsmaximum is er ook een klassenindeling ingevoerd die rekening houdt met de omvang van de organisatie.
De bezoldiging van interim-bestuurders is met ingang van 2016 vanaf de start van de opdracht genormeerd. Voor de eerste twaalf maanden mag een verhoogde norm worden toegepast.
  
2017
Op 1 juli 2017 is de Evaluatiewet van kracht geworden. Voor 2017 gaat het vooral om  administratieve en kleine veranderingen. De WNT is niet meer van toepassing op werkzaamheden als medisch specialist. 
2018
Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe anticumulatiebepaling van kracht. Het begrip ''gewezen topfunctionaris'' is vervallen en topfunctionarissen die een niet-topfunctie gaan vervullen blijven gedurende vier jaar nog genormeerd als topfunctionaris. 
2019 / 2020
Afgezien van de jaarlijkse indexeringen zijn er geen belangrijke veranderingen. 
Jaarlijkse indexering
De actuele bezoldigingsnormen worden jaarlijks geïndexeerd. De normen voor het volgende jaar worden uiterlijk rond 1 december gepubliceerd. 
Andere aanpassingen in wet- en regelgeving sinds 2013
De WNT is sinds 2013 ingrijpend verbouwd. Enerzijds is dit het gevolg van nieuw inkomensbeleid (WNT2), maar ook vanwege het ondervangen van uitvoeringsproblemen en nieuwe antimisbruikbepalingen. Door het stapelen van wet- en regelgeving en zero-tolerance als het gaat om afwijkingen in de gerapporteerde bezoldiging wordt de uitvoering steeds complexer en lopen de administratieve lasten verder op. 
Achtereenvolgens zijn de Aanpassingswet WNT, de Reparatiewet WNT, de Wet Verlaging bezoldigingsmaximum WNT en de Evaluatiewet WNT ingevoerd. Ook is er de nodige nadere regelgeving van kracht geworden om de uitvoering te ondersteunen. 

Zie hier voor een actueel overzicht van de wet- en regelgeving en verwijzingen naar verschillende sites voor nadere informatie. 

Wat is er nog te verwachten voor 2021 en verder? 
De WNT-normering zal niet worden uitgebreid naar alle werknemers. Het nieuwe kabinet voert deze afspraken niet uit, mede gezien de kritiek van de Raad van State op het wetsvoorstel. 
Er zijn nieuwe wettelijke maatregelen aangekondigd, om ontwijkingsconstructies tegen te gaan en om onderaannemers in de zorgsector ook onder de werking van de WNT te brengen. 
Een nieuw alternatief voor de Wet DBA  kan gevolgen hebben voor toekomstige afspraken met interim-bestuurders, dat is nog niet duidelijk. 
Verder studeert het ministerie van BZK onder andere nog op de normering van ontslagvergoedingen in samenhang met de wettelijke transitievergoeding (Wet Werk en Zekerheid). 
In 2019 is de tweede wetsevaluatie WNTgestart. De minister van BZK heeft aangegeven dat de focus daarbij zal  liggen op doeltreffendheid, doelmatigheid en toekomstbestendigheid van de WNT.