Checklist interne beheersingsmaatregelen (o.a. Controleprotocol WNT) 

CheckToelichting
De arbeidsovereenkomst is WNT-proof? Er is duidelijk vastgelegd welke arbeidsvoorwaarden als WNT-component worden aangemerkt en dat onverschuldigde betalingen kunnen worden teruggevorderd.
Voor zorginstellingen: Zijn er duidelijke afzonderlijke afspraken gemaakt over de werkzaamheden als medisch specialist? (arts, tandarts, apotheker etc.)

Zie ook WNT in de arbeidsovereenkomst 
WNT-check bij nieuwe contracten en wijzigingen?Bij het opstellen of aanpassen van arbeidsovereenkomsten of contracten wordt gecontroleerd dat de afspraken passen binnen de WNT-normen. Als de bezoldiging ruim onder het WNT-maximum ligt, dan kan worden volstaan met een eenvoudige check.
Zorg ervoor dat de check goed wordt gedocumenteerd ten behoeve van het jaarrekeningdossier en de accountantscontrole.
WNT-check bij afspraken over ontslag?Bij het opstellen of aanpassen van afspraken over ontslagvergoedingen of afvloeiingsregelingen met topfunctionarissen wordt aantoonbaar door de instelling gecontroleerd dat deze afspraken of regelingen passen binnen de van toepassing zijnde WNT-normen.
Onafhankelijke controle op uitvoering WNT? Een andere functionaris dan de topfunctionaris van of namens de instelling (niet zijnde de controlerend accountant) controleert ten minste één keer per jaar dat de werkelijke bezoldiging / ontslagvergoeding per topfunctionaris in overeenstemming is met a) de overeengekomen afspraken en b) de van toepassing zijnde WNT-normen en legt de wijze waarop hij dit heeft gedaan alsmede de uitkomsten van deze controle vast.Deze controle kan het beste uiterlijk in december worden uitgevoerd. Op dat moment is het nog mogelijk om correcties aan te brengen in de salarisadministratie van het betreffende jaar.
Overzicht kosten per functionaris beschikbaar?De instelling beschikt per topfunctionaris over een overzicht met alle betalingen aan en ontvangsten van die topfunctionaris gedurende het kalenderjaar (zowel vanuit salarisadministratie als daarbuiten).
 
 Aanvullende checks bij toepassing overgangsrecht  


Check    Toelichting
Overgangsrecht in kaart gebracht?De (mogelijke) gevolgen van het overgangsrecht voor de bezoldiging van topfunctionarissen zijn in kaart gebracht. De RvT/RvC en de topfunctionaris zijn daarover geïnformeerd.
Breng de verlaging in kaart, onder andere met behulp van de Rekentool. Zie WNT-overgangsrecht in grote lijnen
WNT-check veranderingen in de behoudfase?Gedurende de eerste vier jaar van het overgangsrecht (behoudfase) wordt bij elke verandering van een bezoldigingscomponent gecheckt of deze is toegestaan onder het overgangsrecht. Verhogingen zijn toegestaan, mits overeengekomen vóór de start van het overgangsrecht. Zie verder Aanpassingen in de behoudfase.
Er zijn duidelijke afspraken over de afbouw?Bij de start van de afbouwfase wordt met de topfunctionaris afgesproken welke bezoldigingscomponenten worden afgebouwd. 
Tegelijkertijd kan worden bekeken of de uitvoering kan worden vereenvoudigd. 
(Her-)berekening afbouw in januari en check in december?In de afbouwfase van het overgangsrecht wordt jaarlijks in januari de uit te betalen bezoldiging berekend aan de hand van actuele gegevens. 
In december wordt een controleberekening uitgevoerd. Eventuele correcties worden nog in hetzelfde kalenderjaar verwerkt in de salarisadministratie. De berekening kan pas worden uitgevoerd als alle parameters bekend zijn. (o.a. WNT-bezoldiging voorafgaand jaar, WNT-norm lopend jaar, pensioenpremies)
Communicatie met RvC/RvTZorg voor een goede communicatie over de veranderingen met de RvC/RvT