Belangrijke WNT-informatiebronnen


 Wet- en regelgeving  Inhoud/belangrijke onderwerpen 
Overzicht van alle bezoldigingsmaxima  2020201920182017Samenvattend overzicht voor alle sectoren, 
 
Wet normering topinkomens Definities bezoldiging, topfunctionaris, WNT-instellingen, aanwijzen WNT-instellingen, WNT-regimes, algemeen bezoldigingsmaximum, structuur sectorregelingen, openbaarmaking, handhaving, overgangsrecht. 
Beleidsregels WNT
20192018
Nadere uitleg van de reikwijdte van de WNT m.b.t. WNT-instellingen, topfunctionarissen, berekening deeltijdfactor, combinaties van (WNT-)functies, non-activiteit, toepassen overgangsrecht bij veranderingen in de functie en/of de bezoldiging.
Uitvoeringsbesluit WNTBezoldigingsmaximum voor topfunctionarissen niet in dienstbetrekking (o.a. interim-managers) voor de eerste 12 maanden. 
Uitvoeringsregeling WNTDefinitie bezoldigingscomponenten, berekeningsmethode WNT-bezoldiging en ontslagvergoedingen, gegevens die openbaar moeten worden gemaakt, foutherstel.
Let op: voor de jaarrekening 2019 geldt de versie per 1 januari 2019!
Controleprotocol WNT
20192018
Instructies voor de accountantscontrole op de WNT-verantwoording.
Ministeriële regelingen bezoldigingsmaxima diverse sectoren. 

Klassenindeling op basis van verschillende criteria voor de sectoren Zorg en Jeugdhulp,  OCW sectoren (onderwijs), Woningcorporaties, Zorgverzekeraars. Bezoldigingsmaximum voor de sector Ontwikkelingssamenwerking

Wet- en regelgeving voorgaande jaren
Links naar de overige wet- en regelgeving vanaf 2013 zijn hier per jaar gemakkelijk te vinden via topinkomens.nl.

Welke veranderingen waren er ten opzichte van het vorig jaar? 
Veranderingen worden toegelicht op de websites van de verschillende ministeries en ook per brief onder de aandacht gebracht van de WNT-instelingen. De jaarlijkse WNT-updates van WNTadvies.nl geven een praktisch overzicht van alle belangrijke veranderingen die in het betreffende jaar zijn doorgevoerd. Zie 2020201920182017 na Evaluatiewet ( juli), 20172016 en 2015.  

Websites/helpdesks overheid WNT
Topinkomens.nlUitgebreide site van het ministerie van BZK met onder andere Actualiteiten WNT, overzicht regelgeving, vraag en antwoord, afbouwschema's en rekentool overgangsrecht, WNT-register, het verantwoordingsmodel WNT .

Verder is er een Forum uitvoering WNT voor het stellen van vragen.
Let op: de zoekfunctie van het Forum werkt los van de zoekfunctie voor de rest van de site. 

De site is gericht op algemene vragen rond de WNT die van belang zijn voor alle sectoren en daarnaast meer specifiek op de instellingen die onder het domein van het ministerie van BZK vallen.
De informatie over sectorregelingen is op deze site beperkt. Vragen over sectorregelingen moeten worden beantwoord door het betreffende ministerie en kunnen ook niet via het Forum worden gesteld.
Jaarverantwoordingzorg.nl over de WNTInformatie van het ministerie van VWS (CIBG) over de toepassing en verantwoording van de WNT in de zorgsector onder andere over zorginstellingen die wel of niet onder de WNT vallen, WNT-(top)functionarissen, WNT-normen, aanlevering en publicatie van WNT-gegevens, toezicht en handhaving.
De site is gericht op algemene en specifieke WNT-informatiebehoefte vanuit de zorgsector. Voor algemene WNT-onderwerpen is de informatie summier en wordt regelmatig verwezen naar topinkomens.nl. 
Specifieke vragen over de toepassing van de WNT in de zorgsector kunnen worden gesteld via normeringtopinkomens@minvws.nl
Onderwijs De WNT-helpdesk voor de onderwijssector is ondergebracht bij DUO. 
Specifieke vragen over de toepassing van de WNT in de onderwijssector kunnen worden gesteld via ico@duo.nl
Woningcorporaties De WNT-helpdesk voor de woningcorporatiesector is ondergebracht bij de Autoriteit Woningcorporaties. 
Specifieke vragen over de toepassing van de WNT in de sector kunnen worden gesteld via postbus WNTcorporaties@minbzk.nl 

Andere websites met relevante openbare informatie 
www.nvtz.nlVereniging van toezichthouders in de zorgsector, o.a. modellen en richtlijnen voor de  arbeidsovereenkomst met de bestuurder en een advies voor de honorering van de Raden van  Toezicht
www.vtoi.nlVereniging van toezichthouders in de onderwijssector en kinderopvang. Handreiking honorering  Raden van Toezicht
www.vtw.nlVereniging van toezichthouders woningcorporaties, o.a. informatie bezoldiging bestuurders,  Handreiking arbeidsovereenkomst bestuurders,  Beroepsregel bezoldiging commissarissen, Handreiking afbouw bezoldiging en omrekening naar salaris
www.estibbe.comOntwikkeling wetgeving en jurisprudentie WNT