Rol controlerend accountant


Taak van de controlerend accountant
De wetgever heeft een belangrijke controletaak voor de WNT neergelegd bij de controlerend accountant. Deze moet erop toezien dat de WNT-verantwoording juist en volledig is opgesteld. Deze conclusie is ook onderdeel van de verklaring van de accountant bij de jaarrekening.   
De werkzaamheden die de accountant moet uitvoeren zijn uitvoerig beschreven in het Controleprotocol WNT dat jaarlijks wordt gepubliceerd. De accountant beoordeelt de onderdelen van de WNT-verantwoording, inclusief de vastgestelde klassenindeling. 
In de verklaring van de accountant wordt als regel een uitzondering gemaakt voor de informatie over functies bij andere WNT-instellingen,  aangezien de accountant (en de instelling) geen toegang hebben tot deze gegevens.  

De accountant brengt verslag uit aan de RvT/RvC, waarin ook melding wordt gemaakt van de WNT-controle en de bijzonderheden. 

De accountantsverklaring is onderdeel van de te publiceren jaarrekening met WNT-verantwoording. 

Oplossen onvolkomenheden die blijken bij de WNT-controle
Tijdens de controle kunnen onvolkomenheden naar voren komen, die moeten worden gecorrigeerd. Als er een niet toegestane overschrijding wordt geconstateerd, dan leidt dit tot een onverschuldigde betaling. Deze overschrijding mag worden ''hersteld'' als het het onverschuldigd betaalde bedrag is terugbetaald uiterlijk op het tijdstip dat de accountant zijn oordeel geeft over het financieel verslaggevingsdocument. De WNT-verantwoording kan dan bij tijdige terugbetaling worden opgesteld zonder rekening te houden met de overschrijding.
Een onverschuldigde betaling die niet tijdig is terugbetaald moet worden opgenomen in de WNT-verantwoording. 

Let op: Onverschuldigde betaling is BRUTO bedrag

Bij een onverschuldigde betaling gaat het meestal om een bruto bedrag. Voor functionarissen in loondienst wordt de terugbetaling verwerkt via de salarisadministratie. Dat leidt dan ook tot een correctie van de loon- of inkomstenbelasting.  Het netto terug te betalen bedrag komt aanzienlijk lager uit. 

Melding onverschuldigde betalingen aan minister van BZK
De accountant moet op grond van artikel 5.2 WNT een onverschuldigde betaling melden aan de minister van BZK als deze op het moment waarop de accountant zijn oordeel geeft over het het financieel verslaggevingsdocument nog niet (geheel) is terugbetaald of als het document niet de voorgeschreven gegevens bevat. 

Discussie met de accountant over de WNT-verantwoording? 
In de praktijk is er soms discussie tussen de instelling en/of de topfunctionaris en de accountant over de WNT-verantwoording over de toepassing van de WNT, vooral als deze financiële gevolgen heeft voor de topfunctionaris. De specifieke controletaak van de accountant legt beperkingen op aan zijn adviesrol. Bij een discussie zal de instelling zelf voor een goede onderbouwing van het eigen standpunt moeten zorgen. In complexe situaties kan een extern advies behulpzaam zijn om dit te ondersteunen.