Discussie over WNT-vragen


Mogelijke aanleidingen tot discussies
In de praktijk leidt de uitvoering van de WNT en de controle daarop regelmatig tot discussies. 
Deze kunnen natuurlijk gaan over het beloningsbeleid als het WNT-maximum door de topfunctionaris en/of de RvT/RvC als onvoldoende wordt gezien om een goede bestuurders aan te trekken of te behouden en daarbij de grenzen van de WNT worden verkend. 
Maar meestal gaat het om fouten of verschillen van inzicht bij de toepassing van de WNT-regels. De WNT en de bijbehorende regelgeving is complex, de meeste organisaties worden incidenteel met WNT-vraagstukken geconfronteerd en hebben daarom weinig kennis en ervaring op dit terrein. Ook  discussie met de controlerend accountant is soms lastig omdat deze vaak wordt verlegd naar WNT-specialisten van het accountantskantoor. En tenslotte zijn de WNT-specialisten het ook niet altijd met elkaar eens;soms zijn er binnen het complexe wettelijk kader zelfs verschillende zienswijzen mogelijk. 

Discussie is prima en ook niet te vermijden. Maar het is dan wel belangrijk om deze op tijd te voeren. 

Voorkom discussie of bereid de discussie goed voor

  • Zorg ervoor dat bij het maken of aanpassen van afspraken over bezoldiging met topfunctionarissen altijd een WNT-check wordt uitgevoerd.
  • Als er twijfels zijn over de mogelijke WNT-gevolgen van afspraken,zorg dan voor een onderbouwing van het standpunt van de instelling. Vraag de accountant ruim voor de jaarafsluiting of hij dit standpunt onderschrijft. 
  • Start op tijd met de voorbereiding van de WNT-verantwoording. zodat eventuele op te lossen issues ook tijdig naar voren komen.

Hulpmiddelen voor de onderbouwing

Naast wet- en regelgeving kunnen de volgende informatiebronnen behulpzaam zijn bij de onderbouwing:
  • Vraag en Antwoord veel gestelde vragen op de site van topinkomens.nl 
  • Reacties op het Forum uitvoering WNT 
  • Zelf stellen van een vraag op het Forum uitvoering WNT (niet voor sectorregelingen)
  • Stellen van een vraag over een sectorregeling bij de WNT-helpdesk van het betreffende ministerie.
  • Advies van een externe WNT-deskundige

Verschil van inzicht tussen instelling en accountant
Als een verschil van inzicht tussen instelling en accountant blijkt dan kan het issue aan de betreffende externe WNT-toezichthouder worden voorgelegd. Voor instellingen die onder het ministerie van BZK vallen is er een procedure voor het vragen van casusbeoordeling. Bij  vragen over sectorregelingen aan andere ministeries zullen vragen aan de helpdesk moeten worden voorgelegd. 

In dit proces kan een second opinion van een externe WNT-deskundige soms behulpzaam zijn. 

Uiteindelijk zal er over de definitieve aanpak overeenstemming met de externe accountant moeten zijn. De instelling maakt uiteindelijk de jaarrekening op, maar bij gebrek aan overeenstemming heeft dit repercussies voor de accountantsverklaring. Zie Controleprotocol WNT 2018.
 
De topfunctionaris maakt zelf bezwaar.......
Het komt in de praktijk ook voor dat de instelling en de accountant het in beginsel eens zijn over de aanpak, maar dat een (ex-) topfunctionaris en/of de intermediair (bij interim) bezwaar maken. Bijvoorbeeld bij een terugvordering van een onverschuldigde betaling of tegen de wijze waarop het overgangsrecht wordt toegepast. 
Vanuit een goed werkgeverschap moet ook deze discussie zorgvuldig worden gevoerd. Bovendien zouden in het bezwaar ook argumenten naar voren kunnen komen die een ander licht op het issue werpen. Soms wordt de topfunctionaris dan nog door de RvT/RvC in staat gesteld om zelf nog extern advies in te winnen om daarmee de meningsverschillen te overbruggen. 
Uiteindelijk moet de instelling bepalen wat er in de WNT-verantwoording wordt opgenomen.  Als dit leidt tot een onverschuldigde betaling dan moet deze worden ingevorderd. Als de topfunctionaris zijn bezwaren handhaaft, dan kan hij deze aan de rechter voorleggen.