WNT-maximum van de organisatie

Algemeen bezoldigingsmaximum
Als de instelling niet onder een sectorregeling valt, dan is het voor de organisatie toe te passen bezoldigingsmaximum gelijk aan het algemene bezoldigingsmaximum (2020: € 201.000, 2019: € 194.000,fulltime op jaarbasis ). 

Voor de overige sectoren moet het voor de organisatie toe te passen bezoldigingsmaximum worden vastgesteld aan de hand van de betreffende ministeriële regeling voor het jaar. 

Sectorregelingen WNT (ministeriële regelingen)
Zorg en JeugdhulpDe instelling wordt ingedeeld in een klasse (I t/m V). De klasse wordt bepaald aan de hand van een puntenscore op basis van soort instelling, aantal taken (opleidingen), aantal financieringsbronnen en omzet. 
OCW sectoren (onderwijs, cultuurfondsen)Onderwijsinstellingen worden ingedeeld in een klasse (A t/m G). De klasse wordt bepaald aan de hand van een puntenscore op basis van de totale baten, het aantal leerlingen en het aantal onderwijssoorten. Voor cultuurfondsen zijn vaste bedragen vastgesteld. 
WoningcorporatiesDe woningcorporatie wordt ingedeeld in een klasse (A t/m H). De klasse wordt bepaald op basis van het aantal verhuureenheden en het aantal inwoners van de grootste gemeente in het werkgebied. 
ZorgverzekeraarsEr zijn drie bezoldigingsmaxima vastgesteld. Het toe te passen maximum wordt bepaald door het aantal verzekerden. Het bezoldigingsmaximum is exclusief de beloningen betaalbaar op termijn(pensioenpremies). 
OntwikkelingssamenwerkingVastgesteld bezoldigingsmaximum voor de instellingen.
Overzicht van alle bezoldigingsmaxima 202020192018

Samenvattend overzicht voor alle sectoren en de bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (o.a. interim). 

Bovenstaande links verwijzen naar de actuele sectorregeling. Links naar sectorregelingen vanaf 2013 zijn hier per jaar gemakkelijk te vinden via topinkomens.nl.

Het bepalen van de klassenindeling
In het algemeen is het vaststellen van de juiste klassenindeling vrij eenvoudig, omdat objectieve criteria worden gehanteerd.
In sommige situaties blijkt het lastiger te zijn, bijvoorbeeld bij een mix van activiteiten binnen een rechtspersoon, personele unies en/of in concernverbanden. Gezien de complexiteit  en de mogelijke financiële gevolgen van een indeling die achteraf als onjuist wordt beoordeeld verdient het de voorkeur om de keuzes en de motivering goed vast te leggen en tijdig af te stemmen met de controlerend accountant.

AANDACHTSPUNTEN bij klassenindelingen

  • De klasse moet jaarlijks opnieuw worden vastgesteld aan de hand van de actuele gegevens.Als dat leidt tot een lagere klasse,dan kan er overgangsrecht worden toegepast.
  • De klassenindeling wordt als regel per rechtspersoon bepaald. In de zorgsector en bij zorgverzekeraars mag bij het bepalen van de score van WNT-instellingen die organisatorisch verbonden zijn worden uitgegaan van de gegevens van de verbonden WNT-instellingen.
  • De bezoldigingsmaxima van de sectorregelingen worden jaarlijks geïndexeerd, publicatie rond 1 december. Soms worden tegelijkertijd kleine aanpassingen of nadere instructies voor het bepalen van de klassenindeling gepubliceerd. 
  • In de sectoren zorg en jeugdhulp stelt de Raad van Toezicht de klasse vast. De Raad van Toezicht legt de onderbouwing van de totaalscore die volgt uit de toepassing van de regeling en de daaruit volgende klassenindeling, schriftelijk vast. In andere sectoren gelden verder geen vormvereisten, het bestuur kan de klasse vaststellen aan de hand van de criteria, met een  schriftelijke onderbouwing.
  • De vastgestelde klasse en het bijbehorende bezoldigingsmaximum (en voor de zorgsector de totaalscore) moeten ook worden opgenomen in de WNT-verantwoording in de jaarrekening.