Interim-topfunctionarissen

Afzonderlijke normering voor interim-topfunctionarissen 
Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is voor de eerste 12 kalendermaanden een hoger bezoldigingsmaximum van toepassing. 
De bezoldiging voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking is gemaximeerd op € 26.800 (2020) per maand voor de eerste 6 kalendermaanden + € 20.300 per maand voor de 7e t/m de 12e kalendermaand. Voor een interim-opdracht van een jaar is de maximum bezoldiging € 282.600, ruim 40% hoger dan het algemene bezoldigingsmaximum. Daarnaast is het uurtarief gemaximeerd op € 193 (€ 1.544 per dag voor een werkdag van 8 uur). 
Let op: De periode start op de eerste van de maand waarin wordt gestart met de functie.
De bedragen en uren mogen vrij worden verdeeld over de maanden, het normbedrag voor de gehele opdracht mag niet worden overschreden. 
De bezoldiging voor de eerste twaalf kalendermaanden wordt afzonderlijk gerapporteerd in de WNT-verantwoording.
In  het  Verantwoordingsmodel is een voorbeeld voor deze rapportage opgenomen. Daarbij is ook een rekentool gepubliceerd voor het opstellen van de WNT-verantwoording voor deze functionarissen. 

De genoemde WNT-maxima gelden voor 2020. Zie voor eerdere jaren het samenvattend overzicht van 2019 en 2018.

Vanaf de 13e kalendermaand geldt het voor de instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum. Vanaf dat moment zal ook de deeltijdfactor voor de interim-functionaris moeten worden vastgesteld, die bepalend is voor het Individueel WNT-maximum.

De regeling geldt ook voor andere ingehuurde topfunctionarissen 
De regelgeving kan worden toegepast voor alle leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking, dus ook voor het inhuren van topfunctionarissen in concernverband.

Definitie bezoldiging topfunctionaris zonder dienstbetrekking 
De bezoldiging wordt berekend inclusief de kosten die in rekening worden gebracht voor werving, selectie, begeleiding en bureaukosten, maar exclusief btw. Zie hier voor een nadere toelichting. 

Verschillen in de bezoldiging met en zonder dienstbetrekking
In de praktijk kunnen er aanzienlijke verschillen zijn tussen de bezoldiging met en zonder dienstbetrekking, Bij een functionaris zonder dienstbetrekking worden alle in rekening gebrachte kosten tot de bezoldiging gerekend. Gaat het om een functie in een dienstbetrekking dan worden de volgende loonkosten niet meegeteld: 
  • de sociale lasten voor de werkgever.
  • de werkelijke kosten van de leaseauto. In plaats daarvan komt de fiscale bijtelling.
  • een leeftijdsafhankelijke pensioenpremie die hoger is dan de doorsneepremie.
Mogelijke gevolgen van de invoering van de Wet DBA
De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) stelde vanaf 1 mei 2016 zwaardere eisen aan de beoordeling van de arbeidsrelatie door de opdrachtgever. Vanwege de grote kritiek vanuit de praktijk heeft staatssecretaris Wiebes de invoeringsperiode voor de Wet DBA aanvankelijk verlengd tot tenminste 1 januari 2018. Inmiddels is er een consultatieversie voor nieuwe wetgeving gepubliceerd. Het lijkt erop dat deze voorgestelde wetgeving goed aansluit op de WNT-voorwaarden die gelden voor opdrachten tot maximaal één jaar. de termijn verder verlengd tot 1 januari 2020, in afwachting van een andere definitieve oplossing, waarvoor in 2019 voorstellen zullen worden gedaan.  

Wanneer de invoering van een nieuwe regeling in de plaats van de Wet DBA tot zou hebben dat er sprake is van een dienstbetrekking voor de Loonbelasting dan zal de opdrachtgever loonheffing moeten inhouden. Dit kan dan echter ook ingrijpende gevolgen hebben voor de beloning omdat de WNT-regeling voor interim-topfunctionarissen uitsluitend mag worden toegepast voor topfunctionarissen die niet op de loonlijst staan. Zo lang er nog geen duidelijkheid is over de toepassing van de criteria zal de Belastingdienst de Wet DBA niet handhaven, tenzij er sprake is van ''kwaadwillenden’’. Het naheffingsrisico voor de opdrachtgever is daarmee voorlopig beperkt tot situaties van opzet of fraude. Zodra duidelijk is welke veranderingen worden doorgevoerd in de beoordelingscriteria zullen bestaande interim-overeenkomsten opnieuw moeten worden getoetst.