WNT Nieuws


Wijzigingen en maxima sectorregelingen 2020

Geplaatst 2 jan. 2020 02:44 door Redactie   [ 2 jan. 2020 02:45 bijgewerkt ]

Alle bezoldigingsmaxima voor 2020 zijn inmiddels bekend. 
De bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties etc.) zijn verhoogd met 3,2 - 3,9%. 
Een overzicht van alle bezoldigingsmaxima is hier te vinden. 

Enkele details van de klassenindeling voor de onderwijssector zijn aangepast (minimumscore voor universiteiten en instructies berekening complexiteitspunten bij oprichting, fusie of splitsing). Zie hier voor een toelichting op deze veranderingen. 

Indexering algemeen bezoldigingsmaximum 2020

Geplaatst 28 okt. 2019 03:39 door Redactie   [ 28 okt. 2019 03:40 bijgewerkt ]

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2020 vastgesteld op € 201.000 (+ 3,2%).

De bezoldigingsmaxima voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking (vnl. interim-bestuurders) zijn ook in lijn hiermee verhoogd. De eerste twaalf kalendermaanden mag de bezoldiging in 2020 niet meer bedragen dan de som van € 26.800 per maand voor de eerste zes maanden en € 20.300 per maand voor de volgende zes maanden waarin de functie wordt vervuld. Het maximumuurtarief bedraagt voor 2020 voor de eerste twaalf kalendermaanden € 193.

De sectorale regelingen voor 2020 in de sectoren onderwijs, zorg, zorgverzekeraars, woningcorporaties, ontwikkelingssamenwerking en in de cultuursector worden uiterlijk november 2019 vastgesteld en gepubliceerd. Verwacht mag worden dat de indexering van de sectormaxima tenminste op 3,2% zal uitkomen. 

Excel-Tools voor afbouw (overgangsrecht) sterk verbeterd

Geplaatst 3 jan. 2019 07:08 door Redactie   [ 31 dec. 2019 03:43 bijgewerkt ]

De door WNTadvies.nl ter beschikking gestelde Excel-tools zijn sterk verbeterd. De toegestane bezoldiging kan nu elk jaar weer opnieuw worden berekend als er gegevens zijn veranderd, bijvoorbeeld door verhoging van het WNT-maximum of door kleine verschillen in de bezoldiging. Bovendien zijn twee nieuwe tools toegevoegd voor de afbouw vanaf 2019 en 2020. 

Gezien de beperkingen van de Rekentool van het ministerie van BZK  heeft WNTadvies.nl eigen tools ontwikkeld. Deze kunnen kosteloos worden gedownload. 

Beleidsregels, Uitvoeringsregeling en Controleprotocol WNT gewijzigd

Geplaatst 3 jan. 2019 03:19 door Redactie   [ 3 jan. 2019 03:19 bijgewerkt ]

In december zijn enkele aanpassingen van deze regelingen gepubliceerd. Belangrijke veranderingen zijn:
  • Afkoop van vakantiedagen bij beëindiging van het dienstverband wordt eenvoudiger. 
  • Het wordt verduidelijkt dat de VPL-premie altijd moet worden meegeteld voor de bezoldiging. Het is daarbij niet duidelijk of de bezoldiging voor eerdere jaren moet worden aangepast. Al dan niet corrigeren kan gevolgen hebben voor de toepassing van het overgangsrecht. 
  • Er zijn meer keuzes mogelijk voor de WNT-verantwoording binnen een groep van rechtspersonen. 
  • De uitvoering anticumulatieregeling valt niet onder de accountantscontrole.  

Wijzigingen en maxima sectorregelingen 2019

Geplaatst 3 jan. 2019 02:57 door Redactie   [ 3 jan. 2019 03:23 bijgewerkt ]

Alle bezoldigingsmaxima voor 2019 zijn inmiddels bekend. 
De bezoldigingsmaxima voor de verschillende sectoren (zorg, onderwijs, woningcorporaties etc.) zijn verhoogd met 3,5 - 4,6%. 
Een overzicht van alle bezoldigingsmaxima is hier te vinden. 

De klassenindeling voor de zorgsector (Zorg en Jeugdhulp) is aangepast. 
Met ingang van 1 januari 2019 is het ook voor instellingen met een omzet onder € 10 mln toegestaan  om een extra punt toe te kennen als er sprake is van drie of meer financieringsbronnen. Verder is de voorwaarde geschrapt dat met een financieringsbron ten minste 10% van de omzet of € 5 mln omzet moet worden gegenereerd. Zorginstellingen met een score financieringsbronnen van 2 punten in 2018 zouden moeten nagaan of vanaf 2019 een score van 3 punten moet worden toegepast. 
Zie hier voor een toelichting op de veranderingen. 

Bezoldigingsmaximum 2019 en verhoging maximum 2018

Geplaatst 13 sep. 2018 07:55 door Redactie   [ 16 sep. 2018 03:19 bijgewerkt ]

Het algemeen bezoldigingsmaximum is voor 2019 vastgesteld op € 194.000. 
De normbedragen voor Interim-topfunctionarissen zijn ook aangepast in lijn daarmee.De bezoldiging wordt gemaximeerd op € 25.900 per maand voor de eerste 6 kalendermaanden + € 19.600 per maand voor de 7e t/m de 12e kalendermaand. Het maximum uurtarief is vastgesteld op € 187.

Tegelijkertijd is het algemeen bezoldigingsmaximum voor 2018 met terugwerkende kracht naar 1 januari verhoogd tot € 189.000. Deze verhoging is doorgevoerd omdat het verschil tussen het actuele bezoldigingsmaximum en de actuele bezoldiging van de minister te groot was geworden. 
De verhoging met terugwerkende kracht kan aanleiding zijn tot salarisaanpassingen. Dat hangt af van de specifieke afspraken. 
Deze verhoging heeft geen gevolgen voor andere hogere of lagere bezoldigingsmaxima die per 1 januari 2018 voor specifieke sectoren zijn vastgesteld. De andere bezoldigingsmaxima voor 2019 zullen uiterlijk 1 december worden gepubliceerd.

De ministeriële regeling vindt u hier

Premie VPL en inkoop voorwaardelijk pensioen telt mee voor bezoldiging

Geplaatst 24 aug. 2018 07:52 door Redactie   [ 13 sep. 2018 07:58 bijgewerkt ]

De rechtbank Midden-Nederland heeft in een uitspraak op 13 augustus 2018 aangegeven dat De overgangspremie FPU (Pensioenfonds ABP) en VPL (Pensioenfonds SPW)  niet meetelt voor de WNT-bezoldiging van (top-)functionarissen als deze zelf geen aanspraak kunnen maken op uitkeringen in het kader van de overgangsregeling voor werknemers die vroeger onder de Ingroei-VUT-regeling van het pensioenfonds vielen.Hierbij ging het om een gezamenlijke procedure van de RvC en de bestuurder van een woningcorporatie. De corporatie stelde de procedure in naar aanleiding van de toezichtbrief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) waarin de Aw aangaf dat de overgangspremie VPL, op grond van de Uitvoeringsregeling WNT, wel meegenomen had moeten worden in de berekening van de WNT-bezoldiging van de bestuurder. Omdat hierdoor het WNT-maximum zou worden overschreden was in de opvatting van de Aw sprake van onverschuldigde betaling.
De uitspraak van de kantonrechter vindt u hier.

Inmiddels is het standpunt van het ministerie van BZK gepubliceerd. De uitspraak van de rechter is geen aanleiding om het eerder ingenomen standpunt aan te passen. De verschuldigde premie VPL/FPU telt in alle situaties mee voor de bezoldiging. 

Nieuwe wetgeving ontwijkingsconstructies aangekondigd

Geplaatst 13 mrt. 2018 06:32 door Redactie   [ 13 sep. 2018 07:58 bijgewerkt ]

De ministers van BZK en VWS hebben in een Kamerbrief op 22 februari 2018 aangekondigd dat er nieuwe WNT-wetgeving komt om ontwijkingsconstructies tegen te gaan. Zo zullen onder andere ook moedermaatschappijen (niet-WNT) van WNT-instellingen te maken krijgen met de WNT-normering. Dit kan in concernsituaties ingrijpende gevolgen hebben. De details worden rond de zomer gepubliceerd. Het wetsvoorstel zal voor het einde van het jaar worden ingediend. Dan zullen ook de details duidelijk worden. 

1-8 of 8