Meerdere (WNT-)functies


Welke WNT-normering moet worden toegepast als een topfunctionaris meerdere functies heeft? 

Normering bij samenloop van functies bij dezelfde WNT-instelling
Als een topfunctionaris tevens een niet-topfunctie vervult bij dezelfde instelling, dan is de WNT-norm van toepassing op het totaal van de bezoldiging van alle vervulde functies. 
Uitzondering: de werkzaamheden als medisch specialist zijn niet genormeerd. 

Normering bij samenloop van functies bij meerdere WNT-instellingen
  • Voor elke topfunctie bij een rechtspersoon waarop de WNT van toepassing is gelden de voor de functie gebruikelijke WNT-normen voor de bezoldiging. 
  • Vanaf 1 januari 2018 mag op grond van artikel 1.6a WNT de totale bezoldiging bij het uitoefenen van meerdere uitvoerende WNT-topfuncties niet hoger zijn dan het algemene bezoldigingsmaximum(2020 € 201.000), of een eventueel hoger maximum dat van toepassing is op een van de functies. Het gaat in de praktijk bijvoorbeeld om topfunctionarissen die bestuurder zijn bij meerdere WNT-instellingen. 
  • Voor toezichthoudende functies en niet-topfunctionarissen geldt de beperking van artikel 1.6a niet. Er geldt bijvoorbeeld geen aanvullende normering voor een bestuurder die daarnaast RvT-lid is van een andere WNT-instelling.
NB: Het is de verantwoordelijkheid van de topfunctionaris zelf om een situatie als bedoeld in artikel 1.6a  te melden, want de betrokken WNT-instellingen hebben geen inzicht in alle bezoldigingsafspraken. De melding van de samenloop van functies moet door alle betrokken instellingen worden gemeld in de WNT-verantwoording. Bij overschrijding wordt een deel van de meest recent overeengekomen bezoldiging aangemerkt als onverschuldigd betaald.
De beoordeling en correctie van overschrijdingen kan complex zijn. Het is aan te bevelen om een deskundige te raadplegen. 

Combinatie van functies bij WNT-instelling en niet-WNT instelling
  • Voor elke topfunctie bij een rechtspersoon waarop de WNT van toepassing is gelden de voor de functie gebruikelijke WNT-normen voor de bezoldiging. 
  • Voor andere functies gelden er geen beperkingen, behalve als de niet-WNT-instelling als (WNT-)gelieerde rechtspersoon  moet worden aangemerkt. 
Normering bij (WNT-)gelieerde rechtspersonen
  • De totale bezoldiging van een topfunctionaris bij de WNT-instelling inclusief een andere bezoldiging bij dezelfde of een gelieerde rechtspersoon mag op grond van WNT artikel 2.1 lid 5 en 6 niet hoger zijn dan het voor de WNT-instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum. De werkzaamheden als medisch specialist worden niet genormeerd door de WNT. 
De WNT hanteert een eigen definitie voor gelieerde rechtspersonen. De reikwijdte van de WNT- definitie is beperkter dan de voor de financiële verslaggeving gebruikelijke definities voor gelieerde rechtspersonen.
In het kort komt het erop neer dat uitsluitend rechtspersonen waarop een WNT-instelling invloed van betekenis heeft als gelieerde rechtspersoon kan worden aangemerkt. Een nadere uitleg van de definitie (WNT artikel 1.1 lid m) is hier te vinden.