Valt de organisatie onder de WNT?

Organisaties die onder de WNT vallen
  1. Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen.
  2. Zorginstellingen* en zorgverzekeraars*.
  3. Onderwijsinstellingen*.
  4. Woningbouwcorporaties*.
  5. Organisaties op het terrein van ontwikkelingssamenwerking*.
  6. Instellingen die zijn ingesteld op basis van een wet/met een wettelijke taak (bijvoorbeeld Gemeenschappelijke Regelingen).
  7. Door de overheid gesubsidieerde instellingen. De subsidie moet minstens € 500.000,-- per jaar bedragen, ten minste voor 50% deel uitmaken van de inkomsten van dat jaar en voor een periode van tenminste drie jaar worden verstrekt.
  8. Zelfstandige bestuursorganen ( ZBO’s).
  9. Instellingen waarbij de overheid één of meer leden van het bestuur of raad van toezicht benoemt.
  10. Openbare lichamen voor beroep en bedrijf.
* Tevens sectorregeling van toepassing.

Met het stappenschema van topinkomens.nl kan worden vastgesteld of de WNT op uw instelling van toepassing is. 

De WNT-instellingen die onder het ministerie van BZK vallen, zijn bovendien opgenomen in het WNT-register.

Uitzondering bij zorginstellingen
Het ministerie van VWS geeft aan dat eenmanszaken, maatschappen, vennootschappen onder firma (vof’s) en commanditaire vennootschappen (cv’s) zijn uitgezonderd. De WNT is niet van toepassing. 

Er zijn verschillende WNT-sectoren van toepassing
Als er meerdere criteria van toepassing zijn, bijvoorbeeld een jeugdzorginstelling die ook voldoet aan het criterium gesubsidieerde instelling, dan moeten voorrangsregels worden toegepast. Een WNT-instelling kan slechts onder één ministerie (ministeriële regeling) vallen. 


WNT geldt ook voor collectieve beheersorganisaties
De meeste onderdelen van de WNT zijn op grond van de Wet toezicht Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten ook (overeenkomstig) van toepassing op collectieve beheersorganisaties. 

(WNT-)gelieerde instellingen
De WNT kent ook (WNT-)gelieerde  instellingen, waarop de regelgeving van toepassing is. Meestal gaat het om (klein-)dochters van WNT-instellingen, die zelf niet als WNT-instelling  worden aangemerkt. Zie voor de gevolgen verder bij Meerdere (WNT-)functies en WNT bij verbonden rechtspersonen.