Verlicht regime kleine organisaties

Kleine organisaties zijn vrijgesteld van het opstellen en publiceren van een WNT-verantwoording, als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan:
  • de loonsom van de organisatie (Wet op de loonbelasting) is niet meer dan € 160.000. 
  • er zijn geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking werkzaam bij de organisatie
  • de organisatie is niet op andere wijze verplicht om de jaarrekening door een accountant te laten controleren. 
De vrijstelling is opgenomen in de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5b