Welke WNT-gegevens publiceren?

Gewijzigde publicatieplicht vanaf boekjaar 2017
De algemene publicatieplicht is omschreven in artikel 4 van de WNT. De te publiceren details voor het boekjaar 2017 e.v. zijn uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5 tot en met 5e
Op deze pagina een samenvatting van de voorschriften.
De WNT-verantwoording is onderdeel van de jaarrekening van de instelling. Kleinere instellingen die geen jaarrekening publiceren kunnen volstaan met de publicatie van een separate verantwoording. 

Verantwoordingsmodellen
Het ministerie van BZK publiceert jaarlijks op topinkomens.nl een Verantwoordingsmodel als hulpmiddel bij het opstellen van de verantwoording. Dit model bevat ook de nodige toelichtingen op de te publiceren gegevens.
 Verschillende sectoren  (o.a. zorg, onderwijs en woningcorporaties) hanteren verplichte modellen voor alle aan te leveren jaarcijfers, waarin ook een WNT-verantwoording is opgenomen. 
Andere instellingen kunnen het Verantwoordingsmodel gebruiken. Toepassing van dit model is niet verplicht, het is voldoende als de wettelijk verplichte gegevens in een WNT-verantwoording zijn opgenomen.

Te publiceren gegevens van de instelling
Voor de instelling wordt vermeld
- het toepasselijk bezoldigingsmaximum voor de instelling.
- indien van toepassing: de sectorregeling, de klasse waarin de instelling is ingedeeld.
- voor de sector zorg en jeugdhulp: de berekende score voor de klassenindeling. 
 
Verplicht te publiceren gegevens per functionaris

AANDACHTSPUNT Publicatie van bezoldiging onder € 1.700 per jaar is niet verplicht

In de Uitvoeringsregeling WNT is de publicatieplicht voor topfunctionarissen beperkt tot een bezoldiging van meer dan € 1.700. Bij een lagere bezoldiging is publicatie van het bedrag niet wettelijk verplicht. Naam en functie moet wel worden vermeld. 

Toepassing van deze regeling is niet verplicht. Het kan ook verwarrend zijn,  bijvoorbeeld als een toezichthouder een hogere beloning op jaarbasis heeft, maar incidenteel in een jaar onder € 1.700 uitkomt omdat slechts een deel van het jaar is gewerkt. 
Bij een geheel onbezoldigde raad van toezicht of bestuur kan het juist de voorkeur hebben om dit expliciet te vermelden in de verantwoording.

Voor ''medisch specialisten'' geldt geen publicatieplicht
De werkzaamheden van als ''medisch specialist'' vallen niet onder de WNT. Dit deel van de bezoldiging wordt niet gepubliceerd en is ook niet genormeerd. Deze uitzondering (WNT artikel 1.5a ) geldt onder andere voor artsen, tandartsen en apothekers. 

Voor de WNT-verantwoording van niet-topfunctionarissen geldt vaak een ander bezoldigingsmaximum
De bezoldiging van niet topfunctionarissen moet worden gerapporteerd als deze hoger is dan het algemene bezoldigingsmaximum( 2018 € 189.000). Het bezoldigingsmaximum van de instelling (sectorregeling) is daarbij niet van belang.
Het algemene bezoldigingsmaximum wordt bij de toetsing op overschrijding gecorrigeerd voor het werken in deeltijd, maar niet als slechts een deel van het jaar is gewerkt.