Welke WNT-gegevens publiceren?


Regelgeving publicatieplicht
De algemene publicatieplicht is omschreven in artikel 4 van de WNT. De te publiceren details zijn opgenomen in de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5 tot en met 5e
Op deze pagina een samenvatting van de voorschriften.
De WNT-verantwoording is onderdeel van de jaarrekening van de instelling. Kleinere instellingen die geen jaarrekening publiceren kunnen volstaan met de publicatie van een separate verantwoording. 

Verantwoordingsmodel BZK
Het ministerie van BZK publiceert jaarlijks op topinkomens.nl een Verantwoordingsmodel als hulpmiddel  voor het opstellen van de verantwoording. Dit model bevat ook de nodige toelichtingen op de te publiceren gegevens.
Verschillende sectoren  (o.a. zorg, onderwijs en woningcorporaties) hanteren verplichte modellen voor alle aan te leveren jaarcijfers, waarin ook een WNT-verantwoording is opgenomen. 
Andere instellingen kunnen het Verantwoordingsmodel gebruiken. Toepassing van dit model is niet verplicht, het is voldoende als de wettelijk verplichte gegevens in een WNT-verantwoording zijn opgenomen.

Verantwoordingsmodel Light versie
Door aanscherping van de wetgeving en uitbreiding van de informatiebehoefte van ministeries is het model de laatste jaren uitgegroeid tot een omvangrijk document. Aangezien  een belangrijk deel van het model  betrekking heeft op situaties die in de praktijk weinig voorkomen heeft WNTadvies.nl een lightversie ontwikkeld die voor de meeste instellingen toereikend is (download). 

Te publiceren gegevens van de instelling
Voor de instelling wordt vermeld
- het toepasselijk bezoldigingsmaximum voor de instelling.
- indien van toepassing: de sectorregeling, de klasse waarin de instelling is ingedeeld.
- voor de sector zorg en jeugdhulp: de berekende score voor de klassenindeling. 
 
Verplicht te publiceren gegevens per functionaris (2019)

Uitbreiding publicatieplicht WNT-verantwoording 2020 e.v.
Per 1 januari 2020 wordt het aantal te verstrekken gegevens uitgebreid. 
Deze nieuwe informatieverplichtingen kunnen van toepassing zijn als een leidinggevend topfunctionaris tevens (tegelijkertijd)
-      een ander dienstverband heeft bij de WNT-instelling
-          een dienstverband heeft bij een gelieerde rechtspersoon
-          een dienstbetrekking heeft als leidinggevend topfunctionaris bij  een andere (niet-gelieerde) WNT-instelling
Het is nog niet duidelijk of en hoe deze gegevens in de accountantscontrole kunnen worden betrokken, aangezien het om informatie gaat die als regel niet beschikbaar is in de administratie van de WNT-instelling. 
Het is voor de instellingen waar dit van toepassing is aan te raden om in de loop van 2020 alvast te inventariseren welke nieuwe informatie moet worden opgeleverd en hoe dit kan worden georganiseerd.  
Gedetailleerde informatie is opgenomen in de Uitvoeringsregeling WNT, artikel 5.

AANDACHTSPUNT Publicatie van bezoldiging onder € 1.700 per jaar is niet verplicht

In de Uitvoeringsregeling WNT is de publicatieplicht voor topfunctionarissen beperkt tot een bezoldiging van meer dan € 1.700. Bij een lagere bezoldiging is publicatie van het bedrag niet wettelijk verplicht. Naam en functie moet wel worden vermeld. 

Toepassing van deze regeling is niet verplicht. Het kan ook verwarrend zijn,  bijvoorbeeld als een toezichthouder een hogere beloning op jaarbasis heeft, maar incidenteel in een jaar onder € 1.700 uitkomt omdat slechts een deel van het jaar is gewerkt. 
Bij een geheel onbezoldigde raad van toezicht of bestuur kan het juist de voorkeur hebben om dit expliciet te vermelden in de verantwoording.

Voor ''medisch specialisten'' geldt geen publicatieplicht
De werkzaamheden van als ''medisch specialist'' vallen niet onder de WNT. Dit deel van de bezoldiging wordt niet gepubliceerd en is ook niet genormeerd. Deze uitzondering (WNT artikel 1.5a ) geldt onder andere voor artsen, tandartsen en apothekers. 

Voor de WNT-verantwoording van niet-topfunctionarissen geldt vaak een ander bezoldigingsmaximum
De bezoldiging van niet topfunctionarissen moet worden gerapporteerd als deze hoger is dan het algemene bezoldigingsmaximum( 2019 € 194.000). Het bezoldigingsmaximum van de instelling (sectorregeling) is daarbij niet van belang.
Het algemene bezoldigingsmaximum wordt bij de toetsing op overschrijding gecorrigeerd voor het werken in deeltijd, maar niet als slechts een deel van het jaar is gewerkt.